ఎందుకో???


ఎందుకో నా మనస్సు
మల్లీ మల్లీ వగచు
మరలి రానిది సమయం
తెలిసి కుడా వెదుకు

కనులలో, కలలలో
ఇహములో, పరములో
సౌఖ్య జాడలు చూడ
తరలి తరలి వెదుకు

ఆశ వీడని మనస్సు!
మనసు చావని బ్రతుకు!!

Comments

Popular posts from this blog

A song very close to my heart.....