Posts

Showing posts from February, 2012

ఎలా చెప్పను?

ఎవరైనా హృదయపు లోగిళ్ళలోకి ఆహ్వానించి
ప్రేమ ధారలను దోసిలిలో నింపి
నా ప్రేమ రాహిత్యాన్ని తీర్చరా అని చూస్తూ..
జీవితపు ఎడారిలో ప్రేమ అనే
ఒయాసిస్సు కోసం అన్వేషిస్తూ
నిరాశతో నిట్టూర్చా.......

నిట్టూర్పుతో పాటు కన్నీళ్ళు
నా దప్పిక తీర్చాలని కాబోలు..

నేనొక ప్రేమ పిపాసినని
వీటితో నా దాహం తీరదని
ఎలా చెప్పను ఈ నీళ్ళకు
నా కన్నీళ్ళకు ....?

నేడు-రేపు

ఈ రోజు నీదైనా
రేపు నాది కాకపోదు..
నేడు నేను ఓడినా
గెలుపు నా తలుపు తట్టకపోదు

అప్పుడు నీవు పిలిచినా
వినలేని సుదూర తీరాల్లో నేనుంటా
ఎంత ప్రయత్నించినా
అందుకోలేని శిఖరాలలో దాగి ఉంటా...!!!

జీవనరాగం

Image
ఒక మేఘం
ఒక చినుకు

ఒక రాగం
ఒక పలుకు

మనస్సు పులకరించేది ...
మధురమైన భావనతోనే!!

ఒక గమ్యం
ఒక బ్రతుకు

ఒక నేస్తం
కడవరకు

మనిషి సేదతీరేది...
ప్రేమాలంబనతోనే!!

Beliefs....

Beliefs are like ferns!
They crop up… so suddenly!
They crop up from anywhere!

You just can’t imagine why & when
But, they just grow from nowhere!

Until, unless it happens to you
You won’t believe!
Until, unless it effects you
You won’t trust!

After all… we all are believers!
Believers in the saying
"See it to believe it"!

Strange things
Strange people
Strange incidences

It can be anything strange
Or
It may be just a plain…simple…ordinary thing!

How you take the thing/ tackle the situation/ talk to the people
That will make all the difference…
That will make you to believe!

Reasoning doesn’t find a place where beliefs are concerned

What do you say?

ये क्या हुआ

तुजे दोस्त बनाके

हम दिलका दुश्मन बनगया


तेरा इतना करीब आया के

हम खुद से दूर होगया


जीना अब कैसे... जरा तुम बतावो

जब तुही मेरे "जानेमन" होगया.........

ప్రియా.........

Image
ఎన్ని నిశబ్ద గీతాలు ఆలపించినా
ఎన్ని నిర్ణీత సమయాలు గడిచిపోయినా

నేను నిను మరిచి నన్ను చేరేది
నీవు నను విడిచి వెళ్ళేది

ప్రియా..........

గత జన్మ స్మృతులు గానే
మరు జన్మ గతులు గానే!!!

Life Has Got All Tangibles!

Image
Seldom have you got!
What you wish!!
Seldom can you do!
What you want!!

Life has got all needs!
Only it’s your chance!!

Sometimes trouble!
Sometimes tears...
Sometimes ease!
Sometimes laughs…

Life has got all elements!
Only for you to choose!!

Once it's bed of roses
Once it's bush of thorns
It soothes you!
It prickles you!!

Life has got all tangibles!
Only it’s your choice!!

Occasionally it’s melody
Occasionally it’s tragedy
It’s awesome!
It’s gruesome!!

Life has got all shades!
Only for you to chase!!

Survival of the Happiest

Today some one gave me a sermon
“Always be happy”….because it's survival of the happiest

May be its true to some extent….
Unless until you believe in yourself and
Try to be happy with what you have
You can’t sustain life!

There is a song in Telugu…
Navvinaa edchinaa kanneelle vastaye….
(Whether you cry or laugh…you will get tears only from your eyes!)

So, if we have to shed tears anyways...
Then
Why not resolve to make those tears...”ఆనందభాష్పాలు”?(happy ones)
Why not resolve to laugh even at our problems?

Have you not heard that number from Dosti…?

रही मनवा दुःख की चिंता क्यों सताती है
दुःख तो अपना साथी है?
सुख थो एख छाव डलती ...आती है जाती है
दुःख तो अपना साथी है?

So go on....BE HAPPY

क्या करू

अपने जब सपने होजाते है

सपनोंमे बी कोई तनहा रहता है


खुदका हाल कुछ यूं होजाता है

कमोशी बी हज़ार सवाल करते है


धड़कन से बी दिल टूट जाते है

चलते सांस बी अब जान लेते है


जिन्दा रहके क्या फ़ायदा मेरे दोस्त

हर वक्क्त मरनेका अहसास दिलाता है

Think…Till You…Sink!

The thought of writing is just like itching….
You go on scratch….then once you are done, you will be relieved.

Whether its prose or poetry, it’s immaterial
Once the very thought comes you should finish it… at one stretch.
Otherwise …it will make you unrest!

The more time you postpone writing…the more it will lose its originality!
You add something…you subtract something
And finally you end up with something
Something all together NEW … which you have not thought of.

Thinking is the strangest thing…rather I should say “process” of universe!
Day before my daughter was just questioning me
“Why the hell Isaac Newton should think…
What made the apple to fall on the ground?
Why can’t that fellow just eat an apple and go to bed instead of thinking and making a “THEORY”

How can I answer??
People think….that’s the reason…why we all are alive today.
Otherwise…where is the existence of mankind? Where is the development of world?

We are responsible…
So think…till you…sink!

So that new ideas will …

सछ - झूट

एक अजीबसा एहसास दिलमे रहता है

नजाने क्यों तू कबी पास कबी दूर लगता है !


मुश्किल नहीं ये दिलको समजाना

मगर समजाना कुछ बेकार लगता है


क्योंकि तू कबी सछ और कबी झूट लगता है !!

Quote of the Day...

"We come to love not by finding the perfect person, but by learning to see an imperfect person perfectly."

- Angelina Jolie

I Will Be Happy...

Today morning I heard a conversation of a friend of mine, with one of my colleagues.
On inquiry of my colleague “how are you”?
My friend replied “I am quite happy and I will be happy”

Beaming with energy, sparkling eyes and a mischievous smile!
Really my friend is glowing…Glowing with confidence!

The confidence, perhaps brought by the determination…
The determination to be happy!

I always heard that “you are and YOU ONLY ARE responsible for your happiness!
May be many people know that…a few may understand that….
But certainly … rarely one can practically achieve that!
Being happy….irrespective of the surroundings!

It’s nothing but…adhwaitha!

There is one song in Telugu
From the classic film Shankaraabharanam

అద్వైత సిద్ధికి , అమరత్వ లబ్ధికి..గానమే సోపానము


But…Now after seeing my friend…
I want to change it….

అద్వైత సిద్ధికి , అమరత్వ లబ్ధికి.. దైర్యమే సోపానము!

Great going dear continue….

Counting….1...2…3…4…

Now days I feel that...I have become lethargic!
Too lethargic.... to even live the life!

It seems that I have lived enough!

Additions - Subtractions!
Multiplications - Divisions!

From the day one I am quite allergic to mathematics!
But what to do….
People always go by numbers...
Life becomes too calculative!

And somewhere in balancing these equations...
I miss the real equation!
The real balance!

The balance between mind, soul and body…
I think something…I wish something….and I do something!

How stupid I AM!
To think that I am living!

I think most of us, rather almost all of us…
Pull the wheel…So forcefully that….

The fine string that binds- the mind, the body and the soul…
Gets distracted somewhere in our hurry-burry life
And somehow, we try to reach the final destination!

Till then………it’s only number game
Counting….1...2…3…4…

Rhythm correct ?????????
Image