జీవనరాగం


ఒక మేఘం
ఒక చినుకు

ఒక రాగం
ఒక పలుకు

మనస్సు పులకరించేది ...
మధురమైన భావనతోనే!!

ఒక గమ్యం
ఒక బ్రతుకు

ఒక నేస్తం
కడవరకు

మనిషి సేదతీరేది...
ప్రేమాలంబనతోనే!!

Comments

Popular posts from this blog

Go…Goa…Green

A song very close to my heart.....