అనుభవం

ఉదయభానుని లేలేత కిరణాలు
అంతు తెలీని నీలి సంద్రాలు
చిరుగాలికి తలలూపేటి లతలు
చెవిచేరే కోకిల స్వరగానాలు

నా భాషా పరిజ్ఞానమంతటిని ఉపయోగించి
విడమర్చి, వివరించి చెప్పగలనే కానీ

ఆ లేత కిరణాల నులివెచ్చదనం
కడలితరంగం తెచ్చే స్పర్శానుభవం
ఆకుల కదలికలు తెచ్చే చల్లదనం
కోకిలగానంలోని మృదుమధురభావం

చూపగలదా నా జీవంలేని కలం
అక్షరాలకు అందనిది ఈ అజ్ఞాతనుభవం!!

Comments

Popular posts from this blog

A song very close to my heart.....

Go…Goa…Green